شرکت یزد سفالین

اعضای هیأت مدیره

سیدمحسن نقیبی زاده

رئیس هیأت مدیره

سیدعلیرضا علوی

نایب رئیس هیأت مدیره

مجید فدایی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره