شرکت یزد سفالین

بازدید معاونت محترم شرکت ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری امید، جناب آقای دکتر صبوری، از محل کارخانه یزد سفالین