شرکت یزد سفالین

بازدید مدیران اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اشکذر از شرکت یزد سفالین

و برگزاری جلسه در خصوص مسائل کارگری، اشتغال، مشاغل سخت و زیان آور
و همچنین رعایت ایمنی در کارگاه ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی کارگران