شرکت یزد سفالین

عقد تفاهم نامه همکاری مشترک شرکت یزد سفالین با دانشگاه آزاد اسلامی یزد