شرکت یزد سفالین

بازدید جناب آقای دکتر مدرس خیابانی، مدیریت محترم شرکت گروه سرمایه گذاری امید، از محل کارخانه یزد سفالین