شرکت یزد سفالین

محصولات

بلوک تیغه 20×20

سایز 20×19/5×20

وزن 4/025

بلوک تیغه 15

سایز 18/5×19/5×13/5

وزن 2/915

بلوک تیغه 10

سایز 20×19/5×10

وزن 1/790

بلوک سقفی

سایز 20×40×19/5

وزن 7/855

بلوک تیغه دیواری 50

سایز 50×20×20

وزن 8/100

بلوک سقفی 25

سایز 24×40×19/5

وزن 8/435